EL BESKATTET 6 x HÅRDERE END DIESEL
Der er meget forskellige afgifter på diesel, benzin, fyringsolie, LPG gas, naturgas, kul og el.
Regner man energi-afgift og CO2-afgifterne sammen, og omregner det til afgift pr ton CO2 der udledes fra hver energi-form får man meget forskellige beskatninger:

Benzin er relativt hårdt beskattet omkring 2000 kr pr ton CO2.
Diesel, naturgas, stenkul og fyringsolie markant lettere beskattet med ca 1200 kr pr ton CO2. (se detaljer i figuren, NOx-afgifter er udeladt).

EL-AFGIFT 6 x HØJERE END DIESEL- OG 3 x HØJERE END BENZIN-AFGIFT

Helt galt går det dog når man regner på afgiften på el.

For "gennemsnit-el" med ca 117 g CO2 pr kWh svarer afgiften forbrugeren betaler til ca 7700 kr - altså 300-600% mere end for benzin, diesel, gas, olie og kul. Meget mærkværdigt, når nu el er udråbt til den helt store klima-vinder.

Omvendt kan man faktisk blive fritaget for at betale elafgiften, hvis man bruger strøm til husopvarmning og opladning af elbiler.

Her sker der reelt en over-kompensation - for skulle man CO2-beskatte på samme niveau som f.eks. benzin ville en elbil-ejer skulle betale ca 25 øre i el-afgift pr kWh. Og i forhold til diesel burde el-afgiften være ca 14 øre pr kWh.

Reelt subsidierer staten altså elbil-forbrugerne med 14-25 øre pr kWh ved at undlade beskatning - og dertil lukker staten også øjnene for den mer-udledning som produktionen af en elbil koster ekstra, ved at afgiftsbelægge elbilen markant lempeligere end benzin- og dieselbilen. Herudover pålægges benzin- og dieselbiler højere løbende afgifter bare for at eje bilerne.

3-DOBBELT MER-AFGIFT

På den måde er benzin- og diesel-biler pålagt 3 ekstra-afgifter for at gøre købet af elbilen mere attraktivt. Men alligevel udgør elbil-salget kun en brøkdel af det samlede bilsalg. Det burde være et vink med en vognstang til politikerne om at bilejerne slet ikke ser de store fordele ved elbiler som staten. Tværtimod vil man hellere betale massive afgifter end leve med ulemperne og usikkerhederne ved elbilerne.

GRØNNE OG SORTE DAGE ØGER PROBLEMET

Derudover glemmer politikerne, at man jo aldrig bruger "gennemsnitsstrøm". I realiteten ligger udledningen pr kWh el og svinger imellem ca 30 g CO2 pr kWh og 300 g CO2 pr kWh - dermed ligger afgiften pr ton CO2 på el reelt og svinger imellem 3.000 og 30.000 kr pr ton CO2. Der burde altså reelt afregnes en variabel afgift på strøm, så man flyttede mest muligt forbrug hen hvor det er mindst klimabelastende.

Men dette incitament har staten ikke indbygget i systemet. Tværtimod afgiftsbelægger man også overskudsstrøm der er 100% grønt og som alternativt må foræres væk til vores naboer. Det er helt gak.

EL-AFGIFT BØR SÆNKES TIL 14 ØRE FOR ALLE.

For at skabe lighed imellem beskatningen bør el-afgiften sænkes fra de nuværende 90 øre til14 øre pr kWh for at få en afgift på niveau med diesel, kul, gas og olie.

Og den bør være ens for elbil-ejere og el-opvarmning ligeså. Det vil simplificere systemet og gøre det mere ensartet beskatningsmæssigt.

Derudover vil en sænkning af el-afgiften udligne de store el-prisstigninger vi har oplevet på det seneste.

BENZIN-AFGIFT BØR HALVERES

Samtidig bør man ca halvere afgiften på benzin, så den ligeledes rammer et niveau omkring 1200 kr pr ton CO2, lige som diesel.

På den måde er de fire energi-former, el, diesel, benzin og autogas ensartet beskattet, klimamæssigt. Som de bør være.

STATEN KUNNE CO2-UDLIGNE MED KVOTEKØB

Ved at fastsætte afgifter på ca 1200 kr pr ton CO2 kunne staten reelt CO2-udligne alt vores udledning fra elforbrug, transport og opvarmning via den betalte afgift, i og med at CO2-kvoter idag kun koster ca 600 kr pr ton. På den måde kunne staten altså nå de 70% reduktions-krav via kvotekøb allerede imorgen. På den måde behøvede man slet ikke bruge milliarder på at subsidiere elbiler, og kunne skifte når de engang blev reelt konkurrencedygtige.

Problemet er nok bare, at afgifterne bruges på alt muligt andet, end at gøre det de burde gøre: gå til CO2-reduktioner og opfyldning af de løfter politikerne har givet i f.eks. EU.


PS: alle priser er excl moms! Så reelt betaler den private forbruger altså 25% mere end selve afgiften. Afgiften på ét ton CO2 fra El er på den måde altså tæt på 10.000 kr inkl. moms!!Kilder:
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser-i-lovgivningen/kulafgiftsloven/
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2060519
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061637
https://tax.dk/jv/ea/E_A_4_5_6.htm
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser-i-lovgivningen/mineralolieafgiftsloven/
https://www.ok.dk/privat/hjaelp/fyringsolie/hvilke-afgifter-er-der-paa-fyringsolie
https://www.ok.dk/erhverv/hjaelp/braendstof/hvilke-afgifter-er-der-pa-specialbenzin
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser-i-lovgivningen/kvaelstofoxiderafgiftsloven-nox/
https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2021/05/31/Den-danske-elproduktion-var-rekord-groen-i-2020
https://climateaccountability.org/pdf/Sums/Coal%20Sums/Coal%20CarbonCoefficient%208p.pdf
https://prodepc.blob.core.windows.net/epcblobstorage/GPCDOC_X_cbe_26724_key_140007331802_201208171450.pdf
https://fdel.dk/guides/beregning-af-aekvivalent-km-l-for-elbiler-ud-fra-co2-udledning/
https://www.kosangas.dk/oliekonvertering-energiraadgivning/raad-vejledning/spoergsmaal-og-svar/faq/
https://www.experimentarium.dk/klima/naturgas/


Growz ApS - Tlf: 28 11 15 51 - E-mail: info@growz.dk